Algemene voorwaarden / Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden – Creating Insights

Algemene Voorwaarden – Creating Insights

Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor trainingen en opleidingen  (hierna te noemen ‘Training’) van Creating Insights. Op de website vindt u altijd de meest actuele algemene voorwaarden die gelden voor de door u gekozen training.

Aanbod

Creating Insights brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit. Het aanbod bevat een omschrijving van de Training en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Training. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 • de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
 • wanneer de Training start;
 • de voorwaarden waaronder de Training eventueel niet doorgaat;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de studieovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Creating Insights. Een kopie van deze voorwaarden zal op verzoek direct kosteloos aan u worden toegezonden. Onverminderd het bovenstaande omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van Creating Insights, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 • uw recht om de studieovereenkomst binnen veertien kalenderdagen te ontbinden;
 • de geldigheidsduur van het aanbod.
 • De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de Training afneemt (hiervoor en hierna: ‘u’) en Creating Insights, die de Training verzorgt. De studieovereenkomst omvat de Training waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de Training verbonden lesdagen.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de Training. Creating Insights gaat ervan uit dat u actief aan de Training deel zult nemen. Creating Insights draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van Creating Insights verwachten dat de Training op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. Creating Insights zal zich inspannen om u in staat te stellen de Training met succes af te ronden.

 • Inschrijving, bedenktijd en annulering

Door een inschrijving voor een Training van Creating Insights gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de Training zoals vermeld in het aanbod en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de Training specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in het aanbod. Overige specifieke trainingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende studiegids van Creating Insights. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra Creating Insights uw inschrijving heeft ontvangen en Creating Insights de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per post of e-mail plaats.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat Creating Insights de inschrijving aan u bevestigd heeft. Binnen die termijn kunt u de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen annuleren middels het herroepingsformulier op de website (of anderszins schriftelijk) en het (mogelijk reeds ontvangen) lespakket onbeschadigd en aangetekend aan Creating Insights retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van Creating Insights een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen. In geval van tijdige annulering zal Creating Insights eventueel door haar ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na annuleren aan u terugbetalen. Kosteloze annulering van de overeenkomst voorafgaand aan de start van de Training is niet meer mogelijk als de inschrijving (schriftelijk of digitaal) aan u is bevestigd en de bedenktijd is verstreken.

Bij annulering van de Training na veertien dagen na de bevestiging van uw inschrijving, maar vóór de startdatum van de Training bent u, onder aftrek van nog niet ontvangen lesmateriaal, annuleringskosten verschuldigd. De kosten hiervan worden bepaald door het moment waarop uw annuleringsverzoek door Creating Insights is ontvangen.

Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Training: 10% van de totale overeengekomen prijs. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Training: 20% van de totale overeengekomen prijs. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Training: 50% van de totale overeengekomen prijs. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Training: de totale overeengekomen prijs.

In het kader van hetgeen hierboven in dit artikel bepaald heeft te gelden dat indien onomstotelijk komt vast te staan dat met het oog op de redelijkheid en billijkheid met afwijkende percentages moet worden gewerkt, partijen in dat licht met elkaar in overleg zullen treden.

 • Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan deze Training van Creating Insights tenzij anders vermeld op onze website of in de studiegids. Om de Training te kunnen doorlopen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

 • Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van Creating Insights. Het lesgeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen. Creating Insights maakt geen gebruik van automatische incasso’s.

Creating Insights garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij anders vermeld.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Creating Insights zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid om binnen veertien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is Creating Insights gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de vervaldatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Voor wat betreft de hoogte van de buitengerechtelijke invorderingskosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Creating Insights het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Creating Insights de toezending van nieuwe studiematerialen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien Creating Insights een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. Creating Insights is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

 • Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

Indien u de Training tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Indien tijdens de verlenging van uw studieovereenkomst de inschrijving voor een (bepaalde versie van een) Training wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode van uw recht op begeleiding, toetsingsmogelijkheden en huiswerkcorrectie. Creating Insights zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Het opleidingsmanagement van Creating Insights houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

 • Tussentijdse beëindiging

Bij Creating Insights schrijft u zich in voor het volledige programma van de Training. Tussentijdse opzegging van de Training is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Indien u zich elektronisch hebt ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen.

Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde lesgeld over drie maandtermijnen verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

Bij trainingen met een studieduur van zes maanden of korter en/of trainingen die bestaan uit één leszending, of als al het lesmateriaal al verstuurd is, is het volledige lesgeld verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.
Indien u de Training tussentijds opzegt, hebt u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail.

De tussentijdse opzegging is pas officieel als u van Creating Insights een bevestiging hebt ontvangen. Lesgeld dat vooruitbetaald is over nog niet verstreken en niet onder de opzegtermijn vallende studieperiodes, zal worden terugbetaald onder aftrek van eventueel toegekende kortingen.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

 • Verzendkosten

De kosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van Creating Insights. Alle postzendingen aan Creating Insights en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

 1. Lesmateriaal

Het lesmateriaal inclusief softwarepakketten van de Training waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Creating Insights (voor zover van toepassing).

 1. Exameninformatie

Indien er bij uw Training sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de betaling van het examen. De examendata en –gelden voor Creating Insights-examens worden door het examenbureau van Creating Insights vastgesteld. De examendata en –gelden voor de externe examens worden door de betreffende exameninstantie vastgesteld. De examenkosten kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

 1. Klantenservice en mentorenteam

Creating Insights doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket middels het meegezonden controleformulier. Creating Insights zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen.

Bijeenkomst missen en/of annuleren

De bijeenkomsten zijn een essentieel en interactief onderdeel van uw Training: daarom is het bijwonen ervan verplicht gesteld. Creating Insights vindt het zeer belangrijk dat u met uw medestudenten kennismaakt en de bijeenkomsten volgt. U leert immers niet alleen van uw docent, maar ook van uw medestudenten. Daarom worden de volgende regels gehanteerd voor het missen van bijeenkomsten.

Als er sprake is van een calamiteit of overmacht, kan Creating Insights besluiten om een uitzondering te maken en de annuleringskosten of extra kosten te laten vervallen. Dat is ter beoordeling van Creating Insights.

Indien er een les wordt gemist die onderdeel is van een opleiding die middels STAP budget wordt gevolgd, dan kunnen wij de training pas als ‘afgerond’ accorderen, nadat de gemiste les is ingehaald. Dit kan bij een volgende groep, onder voorbehoud dat er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten en dat er nog plek is om deel te nemen. Voor het inhalen van 1 les wordt €100,- in rekening gebracht.

Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de Training zijn de klantenservice en het mentorenteam telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Creating Insights binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Creating Insights per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van Creating Insights.

 1. Geschillen

Bij geschillen kan zowel u als Creating Insights een bindend advies vragen bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voordat u een geschil aanhangig maakt, moet u wel eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 12) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. U moet het geschil dan binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij Creating Insights voorleggen aan de Geschillencommissie.

Wanneer u een geschil aan de Geschillencommissie voorlegt, is Creating Insights aan die keuze gebonden. Wanneer Creating Insights een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet Creating Insights u eerst schriftelijk vragen om binnen vijf weken te laten weten of u daarmee akkoord gaat. Creating Insights dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen uit het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 1. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover Creating Insights toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Creating Insights beperkt tot vergoeding van de directe schade. (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Creating Insights gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Creating Insights door de verzekeraar van Creating Insights onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Creating Insights geldt het voorgaande niet. De aansprakelijkheid voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

De aansprakelijkheid van Creating Insights strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Creating Insights verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Creating Insights of die door Creating Insights zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

 1. Persoonsgegevens

Creating Insights maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. Creating Insights zal uw gegevens alleen gebruiken ter uitvoering van de Training waarvoor u bent ingeschreven en (indien u daar bij inschrijving expliciet mee akkoord bent gegaan), om u te blijven informeren over de trainingen van Creating Insights of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan Creating Insights laten weten. Creating Insights verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

 1. Schorsing

De directie van Creating Insights behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

 1. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Creating Insights worden gewijzigd. Creating Insights zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren.

Offerte & opdracht Incompany
Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training of coaching stuurt opdrachtnemer een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen schriftelijk of mondeling akkoord gaan.
Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.
Annulering
Annulering van de training en incompany coaching pakketten door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
Schriftelijke of telefonische annulering van 1-op-1 coaching door opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Bij annulering van minder dan 24 uur van tevoren wordt 100% van de uren in rekening gebracht.
Indien de training in geval van overmacht aan de kant van opdrachtnemer niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Betaling
Opdrachtnemer zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training of coaching. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die opdrachtnemer redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.
Gespreid betalen is mogelijk mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
Auteursrecht
Het auteursrecht op de door opdrachtnemer uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens opdrachtnemer door een derde wordt verzorgd, aanvaardt opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan opdrachtnemer voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald.
Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Wedstrijdvoorwaarden – Fizi Jaarevent 2023 Winactie

 • Deelname is mogelijk via de website www.ciu.nl.
 • Deze wedstrijd staat open voor alle bezoekers van FIZI.
 • Er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitslag.
 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd, geef je toestemming om jouw contactgegevens te publiceren op de website en de sociale mediakanalen van Creating Insights.
 • De aankondiging van de winnaar zal plaatsvinden via onze sociale mediakanalen.
vacature
Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van nieuwe opleidingen, trainingen en aanbiedingen

"*" geeft vereiste velden aan